Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Chim én

                                                        
                                           Chim én  
                             Trùng khơi xa phương trời diệu vợi
               Chim én về nhịp cánh thong dong
               Trời xuân trong xanh nắng ửng hồng
               Đời tự do chim bay muôn phương. 
                                                  Phương Danh