Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Tượng Phật Quan Âm.

  Từ lâu tôi mong thực hiện được những bức tương Phật có giá trị thẩm mỹ, chạm khắc trên gỗ quí.Tôi sưu tầm được hai lóng gỗ mun (một loại gỗ quí hiếm) có thể tạc được tượng Phật Bà. Tôi  tìm đến một nghệ nhân chuyên tạc tượng phật nhờ chạm giúp.
   Thật mừng khi thực hiện được tượng Phật Quan Âm.Tôi mong có được nhân duyên tiếp tục tạc được nhiều tượng Phật như Phật Thích Ca, phật Quan Âm, phật Di lạc.
                                               Phương Danh
                                                        trungthi.ng@gmail.com