Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

                                  Chiều lặng
                            Chiều buông bảng lảng
                            Sương khói mù khơi
                            Lưng trời mây treo
                            Xám màu sắc sáng.
                            Chim bay về đâu?
                            Phương trời vô định.
                            Sông chảy về đâu?
                            Biển  muôn trùng diệu vợi.
                            Ta hỏi lòng ta lắng đọng
                            Chiều khôn cùng... 
                            Dõi mắt mông lung./.
                                                               Phương Danh